بررسی کلید واژه

بیماری دیابت قندی

بیماری دیابت قندی

دیابت قندی نوعی بیماری است که در اثر افزایش غلظت گلوکز خون ایجاد می‌گردد که این افزایش گلوکز در اثرنبود انسولین در خون یا نقصان گیرنده‌های انسولین در سلولهای جذب‌کننده گلوکز، بوجود…
ادامه مطلب ...