بررسی کلید واژه

مونوساکاریدها

طبقه‌بندی انواع قندها

کربوهیدرات‌ها نام عمومی قندها منومری (منوساکاریدها)، دی‌مری (دی‌ساکاریدها)، تریمری (تری‌ساکاریدها)، الیگومری (الیگوساکاریدها) و پلیمری (پلی‌ساکاریدها) بدست آمده  از قند (ساکاروم،…
ادامه مطلب ...