بررسی کلید واژه

کودکان

دیابت و کودکان

براساس نتایج مطالعه جدیدی که در کشور نروژ به انجام رسیده است، سطح قندخون در کودکان دیابتی، ارتباط قابل‌توجهی با مدت‌زمان نشستن پای گیرنده‌های تلویزیون دارد. بنابراین پژوهشگران، این…
ادامه مطلب ...