بررسی کلید واژه

دیابت شیرین غیروابسته به انسولین (NIDDM)