داروهای سولفونیل اوره و بی گوانیدها برای دیابتی ها

سولفونیل اوره بی گوانیدها برای دیابتی ها - داروهای سولفونیل اوره فقط در کسانی که قادرند قدری از انسولین موردنیاز خود را بسازند، اثر کاهندگی قند دارد. این داروها مقدار انسولین رها…
ادامه مطلب ...